Informacje o wydarzeniu:

 • niedz.
  14
  sty
  2024

  EGZAMIN REGIONALNY

  EGZAMIN REGIONALNY - 14.01.2024

  Egzamin odbędzie się na stoku Białka Tatrzańska - Kaniówka.

  Wszyscy spotykamy się na odprawie o godz. 10.30 na starcie SL.

  Biuro egzaminu w Karczmie u Dziubasów na stoku czynne od godz. 9:00

  Zapisy poprzez formularz zgłoszeniowy na naszej www. Przyjmujemy do limitu 50 osób. Po wyczerpaniu limitu zapisy niemożliwe.  Wpisy do indeksów (TYLKO POSIADAJĄCYCH ZDJĘCIA) w biurze zawodów (Karczma) około 15 minut po zakończeniu całego egzaminu.

  Opłata startowa: 220 zł

  formularz zgłoszeniowy - SN Lider 

  Lista Startowa  KLIKNIJ TUTAJ

  Jeżeli wpiszemy dobry adres mailowy otrzymamy mailowe potwierdzenie wpisu. Poprawność wpisu można też zweryfikować sprawdzając listę startową.

   

  ZAPRASZAMY. Formularz jest jedyną formą wcześniejszego zgłoszenia się na listę startową. Osoby zgłoszone przez formularz będą rozlosowane. Osoby zgłaszające się w dniu zawodów (w biurze zawodów) będą dopisywane na końcu listy startowej.

  Przyjęcie na egzamin następuje po okazaniu "Indeksu" (ze zdjęciem) lub legitymacji państwowego stopnia instruktorskiego (instruktora rekreacji ze specjalnością narciarstwo) UWAGA: legitymacje IRR wydawane były przez Ministerstwo Sportu i Turystyki oraz Rektorów AWF do roku 2011. Stopień ten wyeliminowała Ustawa o sporcie z 2010 roku. Legitymacje IRR wydawane po 2011 przez podmioty gospodarcze nie są honorowane przez organizatora 

  Regulamin Egzaminu Regionalnego

  REGULAMIN EGZAMINU REGIONALNEGO

  1. CEL

  1. Przeprowadzenie sprawdzianu warunkującego uzyskanie stopnia POMOCNIKA INSTRUKTORA.
  2. Podnoszenie kwalifikacji narciarskich kadry instruktorskiej.

  2. ORGANIZATOR

  Organizatorem EGZAMINÓW REGIONALNYCH SITN jest Szkoła Narciarska lub grupa Szkół, która uzyska zgodę SITN.

  3. TERMIN, MIEJSCE, ZGŁOSZENIA

  1. Terminy i miejsce egzaminów podane są w Informatorze rozsyłanym do członków SITN oraz w internecie na stronie Stowarzyszenia.
  2. Zgłoszenia należy kierować bezpośrednio do Organizatora.
  3. W zgłoszeniu należy podać: nazwisko i imię, adres zamieszkania oraz nazwę LSN, w której był robiony kurs PI.
  4. Wydawanie numerów startowych następuje na podstawie wypełnionego indeksu szkoleń narciarskich (braki w indeksie powodują skreślenie z listy startowej).

  4. UCZESTNICTWO

  W egzaminie uczestniczą absolwenci kursów na stopień POMOCNIKA INSTRUKTORA, Instruktorzy Rekreacji Ruchowej i Instruktorzy Sportu ze specjalnością narciarstwo alpejskie (legitymacje wydane przez Ministerstwo Sportu lub Akademie Wychowania Fizycznego).

  UWAGA: legitymacje IRR wydawane były przez Ministerstwo Sportu i Turystyki oraz Rektorów AWF do roku 2011, a IS do czasu deregulacji tj. roku 2013. Stopień IRR wyeliminowała Ustawa o sporcie z 2010 roku. Legitymacje IRR wydawane po 2011 i IS po 2013 przez podmioty gospodarcze nie są honorowane przez organizatora ER.

  5. PROGRAM EGZAMINU

  I CZĘŚĆ:
  1. Sprawdzian slalomu odbywa się w jednym przejeździe z możliwością jego powtórzenia w przypadku niezaliczenia przejazdu pierwszego.
  2. Czas wzorcowy (obliczeniowy) ustala się wg zasad podanych w Wytycznych Szkolenia na podstawie przejazdu członków Komisji Egzaminacyjnej i przedstawiciela organizatora z odpowiednim współczynnikiem.
  3. Czas jednego przejazdu nie może być krótszy niż 25 sekund.
  II CZĘŚĆ:
  1. Jazda techniczna: pokaz 4 elementów techniki (dwóch kątowych: łuki płużne i skręt z pługu, oraz dwóch równoległych wybranych przez komisję egzaminacyjną spośród: skrętu równoległego ślizgowego, NW, równoległego długiego i śmigu) – oraz uzyskanie z nich minimum 24 pkt.
  2. Instruowanie z zakresu stopnia podstawowego i średniego Programu Nauczania SITN – uzyskanie minimum 6 pkt.

  6. PODZIAŁ UCZESTNIKÓW NA GRUPY

  Cały egzamin jest przeprowadzany bez podziału na grupę kobiet i mężczyzn. Wszyscy poddają się temu samemu sprawdzianowi, jedynie kobiety mają dodatkowy przelicznik wyjściowy w slalomie.

  7. WARUNKI KWALIFIKACJI NA KURS INSTRUKTORA

  1. Warunkiem zakwalifikowania się na CENTRALNY KURS INSTRUKTORA jest uzyskanie czasu przejazdu slalomu nie gorszego niż 125% czasu obliczeniowego, ustalonego przez osoby posiadające aktualny współczynnik (zgodnie z zasadami ogólnymi dot. wszystkich kursów), czyli minimum 6 pkt obliczeniowych dla osób w wieku do 45 lat.
  2. Osoby, które ukończyły 45 lat, mają zaliczony test SL po uzyskaniu co najmniej 5 pkt.
  3. Uzyskanie minimum 24 pkt z jazdy technicznej i 6 pkt z instruowania.
  4. Możliwe jest uzupełnienie jednego brakującego punktu w slalomie 2 punktami w jeździe technicznej (tzn. 5 pkt slalom – 26 pkt jazda techniczna, 5,5 pkt slalom – 25 pkt jazda techniczna).
  5. Dla kobiet stosuje się przelicznik czasowy zgodny z zasadami ogólnymi.
  6. Do indeksów wpisywane są wyniki tylko tych osób, które zaliczyły pozytywnie cały egzamin.
  7. Nieuzyskanie minimum z którejkolwiek części egzaminu powoduje konieczność jego powtórzenia.

  8. ZASADY FINANSOWANIA

  Egzamin finansowany jest przez uczestników.
  Opłata egzaminacyjna wynosi 220 zł.

  9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE, UBEZPIECZENIE ZAWODNIKÓW

  1. Organizator zobowiązany jest do niezwłocznego przekazania drogą elektroniczną wyników egzaminu do Biura SITN w Krakowie wg ustalonego wzoru oraz przesłanie oryginału protokołu nie później niż 7 dni po jego zakończeniu (obowiązkowo wypełnione wszystkie rubryki, łącznie z nazwą szkoły, w której osoba egzaminowana ukończyła kurs Pomocnika Instruktora PZN). Wyniki ER w formie elektronicznej należy przesłać również niezwłocznie do Przewodniczącego Komisji Egzaminacyjnej.
  2. Organizator odpowiada za bezpieczeństwo podczas zawodów (NRS). Trasa slalomu musi być zabezpieczona poprzez wygrodzenie lub całkowite wyłączenie z ruchu dla innych narciarzy. Dotyczy to zwłaszcza rejonu startu i mety.
  3. Uczestnicy startują na własną odpowiedzialność i mają obowiązek posiadania kasku narciarskiego. Zalecane są ochraniacze goleni i gardy na kijki.
  4. Organizator nie bierze odpowiedzialności za sprzęt i ekwipunek startujących.
  5. Oglądanie trasy slalomu odbywa się z założonymi numerami startowymi. Jazda po trasie slalomu pociąga za sobą dyskwalifikację.
  6. Należy posiadać wypełniony i podpisany Indeks Szkoleń Narciarskich ze zdjęciem (instruktorzy rekreacji i sportu mogą go nabyć u organizatora). Brak zdjęcia lub wpisów powoduje niedopuszczenie do egzaminu. Przyznawanie prawa do organizacji Egzaminu Regionalnego szkole, które do tej pory nie organizowała takich imprez, musi być poprzedzone minimum jednym sezonem, w którym ta szkoła wykaże się nienagannym przeprowadzeniem minimum jednych Zawodów Regionalnych, na które zostanie wysłany obserwator z ramienia Komisji Egzaminacyjnej.

  Aktualizacja na sezon 2023/2024 Wytyczne szkolenia str.72-74, Kraków, 14.10.2023 r.